طبق تحقيقات تمامى دانشمندان براى فراموش كردن يك نفر دست كم به نه ماه فرصت نياز است ولى اين قانون براى تو مستثنىٰ است اخر تو يكى!!!!
توهم
خيلى ها با يك كشمش زود گرمشان ميشود! شايد همانى نباشى كه قبلاً بودى ولى براى ما هم رئالى هستى هم بهترين گلر تمامى ادوار تاريخ ، البته كه تو بهترينى فقط ما خيلى متوهم هستيم كه احساس ميكنيم بعضى ها از تو بهتر هستند ميدانى بعضىىييييييييي ها!!!
اول تو
شايد براى جو متشنج فوتبال اسپانيا زيادى سر به زير هستى ولى تو اولين بازيكن تاريخ هستى كه تمامى جام ها ى موجود در دو سطح ملى و باشگاهى را كسب كردى و اين كم افتخارى نيست نفر بعدى كيست؟ اصلاً اهميتى ندارد چون اولين ها در خاطر ميمانند و تو اولين هستى
باز هم تو!!!!!
 تكرارى است كه بگوييم فقط تو براى رئال برازنده هستى ولى اين يكى هم(كيلور ناواس) خيلى خوب هست مثل يك غول تمرين ميكند و مثل يك ديوار استوار و مستحكم است ، يك چيزى مانند تو نه خود تو!  تو نه عقابى نه ديوارى؟؟؟!!!! تو قديسى!!!!!!!
از نو
خيلى دلتنگت هستيم و دوست داريم دوباره برگردى ولى بايد دوباره همانى بشوى كه ميدانى همان سن ايكر همه را ايجاب كنى كه در باره تو اشتباه رخ داد و اينبار به جاى انتقاد ها ى كوبنده،  برنابئو  تو را صدا كند صدا كند ايكر ايكر ايكر ميدانم سخت است ولى ببينيد چه ميتوانيد بكنيد
امیر اسدیان