مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید در تابستان گذشته به خرید پوگبا پاسخ منی داد ، زمان نشان داد که تصمیم رئال مادرید درست بوده است.

پوگبا با مبلغ 105 میلیون یورو به یونایتد ملحق شد و رکورد گرانقیمت ترین بازیکن تاریخ فوتبال را شکست. زیدان ترجیح داد که پوگبا خریده نشود تا آسنسیو که برایش فقط چهار میلیون یورو هزینه شده بود، فرصت شکوفایی پیدا کند. آسنسیو تبدیل به پدیده موفق فصل رئال شد و آمرا هم نشان داد که استفاده از او تصمیم درستی بوده است.

بقیه خط هافبک رئال را هم نمی توان گرانقیمت دانست. در حقیقت کاسمیرو، مودریچ، کروس، کواچیچ و ایسکو روی هم 120 میلیون یورو هزینه داشته ان و سبایوس 18 میلیونی هم به این جمع اضافه می شود.رئال بدن ترتیب بدون آن که در خط هافبک ستاره بخرد بهترین هافبک های دنیا را کنار هم جمع کرد تا ترکیبی کامل و آینده دار داشته باشد.