مرجع خبری رئال مادرید : اولیویر آندوخار کارشناس داوری مارکا اعتقاد دارد که مایورال قبل از گل دوم رئال روی دیگو یورنته خطا نکرده است.