مرجع خبری رئال مادرید : اعضای رئال مادرید در میان استقبال هواداران وارد هتل محل اقامت خود شدند.