مرجع خبری رئال مادرید : آخرین جلسه تمرینی رئال مادرید پیش از تقابل با لوانته برگزار شد.