مرجع خبری رئال مادرید : با برف سنگینی که در مادرید بارید ، ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و همچنین زمین تمرین رئال “والدبباس” سفید پوش شدند!