مرجع خبری رئال مادرید : در فوتبال امروز اتفاقات مفهومی ندارند. این که آسنسیو مقابل سوسیه داد بهترین بازیهای ماه های اخیرش را داشت دو دلیل دارد : یکی این که در  پست خودش بازی کرد و دیگر این که آزادی عمل داشت. زیدان که همیشه به آسنسیو اعتقاد داشت هبرای اولین بار به این بازیکن اجازه داد تا با آزادی عمل تاکتیکی بازیک ند و بدین ترتیب بهترین عملکردش را داشت. در این رئال مادرید معمولا ماموریت آسنسیو کمک به مدافعان بوده و آزادی عمل کافی را برای حرکاتش نداشته است. زیدان می داند که از ماه سپتامبر پیشرفت فوتبالی آسنسیو متوقف شده است و او هم مثل کل تیم فصل متوسطی داشته اما به نظر می رسد که زیزو اشتباهش را پیدا کرده است.

بازی شنبه نه تنها برای زیدان باید یک الگو باشد بلکه امیدواریم که کم بازی کردن آسنسیو به پایان برسد. او مقابل سوسیه داد فیکس شد و آزادی عمل کامل داشت تا با کل تیم همکاری کند و در جریان بازی بدرخشد. بازیکن مایورکایی در ماه های اخیر این حس را داشته که هر چقدر هم خوب باشد باز نیمکت نشین است. درست مثل اتفاقای که پارسال برای خامس افتاد و حالا در بایرن می درخشد. اما مارکو می خواهد در رئال موفق شود. فقط باید شرایط مهیا شود تا خودش را نشان بدهد.

کارلوس کارپیو – سردبیر آس