مرجع خبری رئال مادرید : با درخشش بی بی سی رئال با چهار گل از سد دپورتیوو آلاوس گذشت.