مرجع خبری رئال مادرید : خاوی بالبوا بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد آینده نیمار صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” نیمار می داند که همه چیز پول نیست، او می خواهد در تیمی باشد که برنده شود.”