مرجع خبری رئال مادرید : قیمت ماتئو کواچیچ هافبک کروات رئال مادرید نسبت به شروع فصل در سایت سایس کاهش قابل توجهی داشته است.

در حقیق تدر شروع فصل ارزش کواچیچ 58.7 میلیون یورو بود که در حال حاضر به 30 میلیون یورو رسیده است.