مرجع خبری رئال مادرید : دون بالون ادعا کرده است که نیمار در جلسه اخیرش با الخلیفی از مالک قطری پی اس ی خواسته تا کاسمیرو به خدمت گرفته شود.

در حقیقت نیمار این شرط را گذاشته تا با تقویت تیمش و خرید بازیکنانی مثل ترشتگن و کاسمیرو، تیم فرانسوی شانس بیشتری برای قهرمانی داشته باشد و تنها در صورت چنین خریدهایی به ماندن در پاریس رضایت می دهد.