مرجع خبری رئال مادرید : مصدومیت ایسکو مهمترین نکته تمرین امروز رئال مادرید بود.