ایسکو در مالاگا پادشاهی کرد

یک کاشته زیبا زد، پاس گل داد و تشویق شد

زیدان:”همیشه بازیکن مهمی بوده و بیشتر از بازی کرده است”