مرجع خبری رئال مادرید : تئو هرناندز مدافع رئال عکسی از چهار سگ خود منتشر کرد و اسم هایشان را نوشت : روما، کایرا، موئت و انزو.”