مرجع خبری رئال مادرید : رادیو مونته کارلو گزارش داد که رئال مادرید فشاری به وینیسیوس برای این که زودتر در ترکیب جا بیافتد وارد نمی کند.

رئال با عجله و طمانینه منتظر آمادگی وینیسیوس خواهد بود و شرایط وی را دنبال می کند. رئال روی موفقیت وینیسیوس حساب ویژه ای باز کرده چرا که او هفتمین بازیکن گرانقیمت تاریخ رئال است اما باشگاه به این بازیکن فشاری وارد نخواهد کرد و عجله ای ندارد.