مرجع خبری رئال مادرید : شماره های هفت و شانزده تنها شماره های خالی رئال مادرید هستند.

اودریوزولا شماره 19 را انتخاب کرد و احتمال زیادی وجود دارد که وینیسیوس نیز در مراسم معارفه فردا شماره 16 را انتخاب کند. بدین ترتیب شماره هفت تنها شماره خالی رئال خواهد بود.