مرجع خبری رئال مادرید : پس از سپری کردن اردوی آماده سازی در آمریکا تیم رئال امروز به مادرید بازگشت.