مرجع خبری رئال مادرید : پس از بازگشت به مادرید ، رئال تمرینات خود را با حضور تیبو کورتوا خرید جدید خود از سر گرفت.