بوسه

“هرگز به آرم تیم دیگری بوسه نزده بودم”

حرکت رئالی کورتوا در مراسم معارفه اش