مودریچ در روزی که درهای انتقالش به اینتر بسته شده بود یک پیغام فرستاد:”باید بلند شویم”