رئال در تجارت از بارسا پیشی گرفت

درآمد رئال مادرید به 748 میلیون یورو رسید در حالی که درآمد کاتالان ها 686 میلیون یوروست