مرجع خبری رئال مادرید : تیم برتر سال فیفا با نظر 25 هزار فوتبالیست حرفه ای انتخاب شد. این ترکیب که چهار رئالی دارد بیش از 900 میلیون یورو می ارزد.

به گفته سایت ترانسفرمارکت ارزش این تیم 914 میلیون یوروست و به گفته سایس 929.2 میلیون یورو. چهار بازیکن رئال در این تیم 210 میلیون یورو می ارزند، دو بازیکن چلسی نیز 200 میلیون یوور. مسی در ترانسفرمارکت با 180 و امباپه در سایس با 191.2 میلیون یورو گران ترین بازیکنان لیست هستند. از نظر سایس ارزش مسی 184.2 میلیون یوروست.

واران از نظر ترانسفرمارکت 80 میلیون یورو می ارزد و از نظر سایس 70.2 میلیون یورو. راموس از نظر ترانسفرمارکت 45 میلیون یورو می ارزد و از نظر سایس 33.2 میلیون یورو. مارسلو در ترانسفرمارکت 60 میلیون یورو ارزش دارد و در سایس 30.5 میلیون یور. مودریچ در ترانسفرمارکت 25 میلیون یورو ارزش دارد و در سایس 24 میلیون یورو.