مرجع خبری رئال مادرید : جولن لوپتگی سرمربی رئال مادرید امشب به استثنای ایسکو و کارواخال که مصدوم هستند بقیه تیم را به آندلوس برد.

در حقیقت وایخو ، وینیسیوس ، رگیلون و فدریکو والورده نیز به آندلوس می روند که یکی از آنها روی نیمکت می نشیند و سه تای دیگر سکونشین خواهد بود. بقیه نیمکت را هم احتمالا سبایوس، لوکاس، ماریانو، یورنته و اودریوزولا تشکیل می دهند. احتمال حضور وایخو روی نیمکت بیشتر است.

لوپتگی به جز کارواخال و ایسکو که مصدوم هستند کل لیست 22 نفره را به آندلوس برده که وینیسیوس هم در لیست هست.