این اسپانیا گل می زند

هازارد:”در مورد آینده ام حرف های زیادی زده شد اما برنامه ای برای جدایی در ژانویه ندارم”