کشور گلها

آلکاسر با دو گل در پست مهاجم نوک احیا شد

راموس و بارترا گلباران را تکمیل کردند

فرصت بزرگ ماریانو

مقابل لوانته و ویکتوریا پلزن مهاجم اصلی تیم خواهد بود