مرجع خبری رئال مادرید : خاوی بالبوا بازیکن اسبق رئال مادرید در مورد شرایط مصدومیت گرت بیل صحبت کرد.

وی اظهار داشت:” در تصاویر ویدئویی همواره مشخص است که گرت بیل در حال محک زدن خودش است  چرا که مشخص است که عضلاتش با ضربه زدن به توپ درد می گیرند.”