مرجع خبری رئال مادرید : مشکل هواپیمای رئال مادرید باعث شد که تیم در ساعت هفت صبح به مادرید برسد.

در حقیقت این نقص فنی باعث شد که پرواز رئال از پلزن به مادرید خیلی دیرتر برسد و چند ساعت تغییر داشته باشد. به همین خاطر تمرین امروز هم با تاخیر بیشتری برگزار شد.