مرجع خبری رئال مادرید : به نظر می رسد که بازیکنان قرضی رئال سرحال هستند.

در وقفه بازیهای ملی، مایورال برای تیم زیر 21 سال اسپانیا هت تریک کرد و درخشید. اودگارد در تیم ملی نروژ 33 دقیقه بازی کرد و اشرف نیز برای تیم ملی مراکش بازی کرد و سرحال بود.