مرجع خبری رئال مادرید : رونالدو نازاریو مالک باشگاه وایادولید با فلورنتینو پرز مدیر رئال تماس گرفته تا در مورد خرید مارکوس یورنته از او بپرسد.

یورنته تبدیل به یک نیمکت نشین محض در رئال شده و ماندن وی در حال حاضر به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد.