ایسکو و آسنسیو امتیاز گرفتند

با دبلی که هر کدام از آنها مقابل ملیا داشتند از سولاری فرصت خواستند

وینیسیوس و خاوی سانچز اولین گلهایشان برای رئال را به ثمر رساندند

رودریگو در جایگاه ویژه برنابئو تماشاگر بود

هرموسو از رئال دور شد