ایسکو و آسنسیو فرصتی دیگر خواستند

در بازی مورد پسند هواداران بهترین های میدان بودند

سولاری:” برای آنها، آسنسیو و محصولات آکادمی خوشحالم”