مرجع خبری رئال مادرید : بارسلونا شرایط خرید دیگو یورنته مدافع میانی سوسیه داد را زیر نظر گرفته است.
نکته جالب این جاست که اگر بارسا بخواهد این بازیکن را به خدمت بگیرد باید بخشی از حق انتقال وی را به رئال بدهد.