مرجع خبری رئال مادرید : هر بار گرت بیل در این فصل گل زده رئال برنده شده است.
بیل در این فصل هفت بار گ زده که در همه بازیهایی که بازیکن ولزی گل زده رئال برنده شده است.