راموس:”باید با برنابئو متحد شویم”

کاپیتان قبول دارد که رئال باید خیلی بهتر شود

می خواهد یک استادیوم پر را ببیند که با بازیکنان متحد می شود