مرجع خبری رئال مادرید : بازیکنان رئال دوشنبه شب کنار هم ضیافت شام در رستوران “بیبو” برگزار کردند. در این مراسم غیر رسمی بازیکنان برای بازیهای پیش رو متحد شدند تا بتوانند تا فینال کوپا پیش بروند و از سد آژاکس عبور کنند.

در این مراسم لوکاس، راموس، کاسمیرو و وینیسیوس با هم آمدند، بنزما و واران با هم، فدریکو والورده و براهیم با هم یا مارکوس یورنته و رگیلون هم با هم. برخی هم مثل مارسلو، ماریانو  و کورتوا پیاده آمدند. برخی هم نظیر مودریچ، وایخو، ایسکو، آسنسیو و سبایوس مستقیم به پارکینگ رفتند. کیلور، بیل و کروس مهمترین غایبان بودند.

نتایج خوب اخیر باعث شده بود که بازیکنان با روحیه به رخهتکن برگردند.  خیلی وقت بود که بازیکنان رئال چنین ضیافتی نداشتند.  

رستوران بیبو که آشپز آن دنی گارسیای معروف است، در محله کاستیانا جای گرفته است. دنی گارسیا یکی از مشهورترین آشپزهای اسپانیایی و بین المللی است.