مرجع خبری رئال مادرید : شرکت آئودی به رسم سال های گذشته یک دستگاه خودرو به تمامی بازیکنان رئال هدیه داد.

گران ترین خودرو به ارزش 100.6 هزار یورو به سرجیو راموس رسید. کاپیتان رئال صاحب خودروی A8 مشکی رنگ شد. خودروی مدل Q8 با ارزش 87950 یورو به بنزما، کارواخال، لوکاس وازکز، کیلور ناواس، کروس، سولاری، وینیسیوس، کاسمیرو، وایخو، مارکوس یورنته، سبایوس و کورتوا رسید. گرت بیل یک خودروی محیط زیستی مدل ای ترون به ارزش 83 هزار یورو را برداشت، آسنسیو،ناچو و مارسلو خودروی A7 به ارزش 78 هزار یورو را انتخاب کردند، براهیم، فدریکو والورده، ایسکو، واران، مودریچ، رگیلون، اودریوزولا و ماریانو هم ارزان ترین خودروی ممکن یعنی Q7 را برداشتند.