مرجع خبری رئال مادرید : درست یک سال پیش در چنین روزهایی ایسکو هافبک مالاگایی بالاتر از بیل در ترکیب رئال مقابل پی اس جی قرار گرفت.

در آن زمان زیدان به حدی به این هافبک مالاگایی اعتماد داشت که او را بالاتر از بیل در ترکیب قرار داد. این هافبک مالاگایی بی تردید در سیزدهمین قهرمانی اروپایی رئال نقش مهمی داشت.

اما اوضاع ایسکو با آن زمان حتی قابل مقایسه هم نیست. در حال حاضر بازیکنانی مثل لوکاس وازکز، وینیسیوس و آسنسیو بالاتر از او در ترکیب هستند و این بازیکن هر روز به درهای خروجی باشگاه نزدیک تر می شود.