مرجع خبری رئال مادرید : مارکوس یورنته تنها غایب جلسه تمرینی امروز رئال مادرید بود و بقیه بازیکنان بدون مشکل تمرین کردند.

در این جلسه تمرینی ایسکو به جمع گروه اضافه شد و مشکلی برای بازی با لوانته ندارد.