مرجع خبری رئال مادرید : تمرینات رئال مادرید زیر نظر زیدان پیگیری شد.