مرجع خبری رئال مادرید : مارتین وازکز بازیکن اسبق رئال در مورد بازی  این تیم و سلتاویگو صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” زیدان مردان مورد اعتماد خودش را دارد. مردان مربی که  او را می شناسند و به همین خاطر به آنها اعتماد کرد.”