مرجع خبری رئال مادرید : کریم جزیری وکیل سابق بنزما اعتراف کرد که زمانی که این بازیکن فهمیده بنزما می رود با لیون در تماس بوده است.

وی اظهار داشت :” قتی در تابستان فهمیدیم که زیدان می رود و مربی جدیدی می آید، کریم این سوال را داشت که آیا با مربی جدید بازی می کند یا نه. به همین خاطر با مدیر لیون پرسیدم و از او پرسیدم که آیا از نظر شرایط مالی امکانش وجود دارد یا نه. در این باره بحث کردیم و می دانستیم که از نظر مالی برایشان انتقال مشکلی است.”