مرجع خبری رئال مادرید: براهیم دیاز بازیکن مالاگایی رئال مادرید در حال حاضر نسبت به آینده اش مردد است. او نمی داند که زیدان فصل آینده رویش حساب می کند یا این که باید به صورت قرضی از تیم جدا شود.

براهیم دیاز در زمستان با 15 میلیون یورو به رئال ملحق شد که در سیتی هم خیلی کم بازی می کرد اما در رئال شرایط برایش تغییری نکرد. او دراین فصل در رئال فقط 24 دقیقه بازی کرده است. اگر زیدان را راضی کند فصل بعد در تیم می ماند در غیر این صورت احتمال جدایی قرضی او وجود دارد.