مرجع خبری رئال مادرید : دیمیتار برباتوف بازیکن بلغارستانی اسبق یونایتد در مورد ابراز علاقه پوگبا به رئال صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” این اتفاق عادی است و نمی توان از آن به این نتیجه رسید که می خواهد یونایتد را به مقصد رئال ترک کرد.من هم وقتی در یونایتد بازی می کردم باشگاه های زیاد درگیری را تحسین می کردم از رئال گرفته تا یووه و بایرن اما نمی توان نتیجه گرفت که می خواهد به رئال برود.”