اسپانیا – نروژ/ در دست تعمیر

مشکل ترین لحظات کورتوا

نیمکت نشینی در رئال، اشتباه در تیم ملی