مرجع خبری رئال مادرید: از سال 2014 که تونی کروس هافبک المانی به ترکیب رئار امد هیچ کس به اندازه او پاس گل نداده است

کروس با 33 پاس گل رکورد دار است و بنزما با 26 و مارسلو و ایسکو با 24 پاس گل در رده های بعدی هستند.