مرجع خبری رئال مادرید : آخرین جلسه تمرینی شاگردان زیدان پیش از رویارویی با هوئسکا برگزار شد.