کارواخال:”هیچ کدام از ما در بهترین سطحمان نبوده ایم”

“زیدان بهترین اتفاقی بود که می شد برای ما رخ بدهد، شجاعت زیادی می خواهد تا تیم را در شرایط فعلی تحویل بگیری”

“ما در تاریخ ثبت شده ایم اما فوتبال متعلق به حال است و حافظه ندارد”

رئال مادرید – لگانس/ فشار زیدان برای دوم شدن