زیدان به فصل بعد فکر می کند:”بازیکنان زیادی در این جا هستند که می توانند باعث درآمدزایی شوند”

رئال مادرید از 2014 تا کنون در روز دوشنبه بازی نکرده

بوتراکه پر می شود

یونایتد دستمزد پوگبا را دو برابر می کند و او را به کاپیتانی می رساند تا بماند