مرجع خبری رئال مادرید : خورخه والدانو مدیر ورزشی اسبق رئال در مورد ایسکو صحبت کرد:”نمی دانم فصل بعد در رئال خواهد بود یا نه.”

تغییرات:”بازیکنان رئال مادرید می دانند که زیر ذره بین مربی هستند که در تابستان در تعیین آینده تصمیم گیرنده خواهد بود.”

رگیلون و مارسلو:” احتمال دارد که غیبت رگیلون از زمان حضور زیدان برای احیای مارسلو باشد. پس از وینیسیوس به نظرم رگیلون بهترین خبر فصل رئال بوده.”

پوگبا و اریکسن:” پوگبا را دوست دارم اما گزینه انگیزه بخشی نیست. از نظرم با توجه به سبک بازی نمی توان او را با اریکسن مقایسه کرد. همیشه تردید داشتم که پوگبا با هیجان کافی فوتبال بازی می کند یا نه.”

هازارد:”رئال در خط حمله به جدیت بیشتری نیاز دارد و بادی وقتی توپ را دارند خطرناک تر باشند. بازیکنانی نظیر اریکسن و هازارد این ویژگی را دارند.”

رفتن فیگو:”او به من گفت که از بازی نکردن راضی نیست هر چند که به نظرم دلیل جدا شدنش از رئال “مسائل مدیریتی” بود. ترجیح می دهم بیشتر توضیح نددهم.”

خریدهایی که امید بدهند:”رئال در این تابستان با کیفیت و هیجان کار خواهد کرد. این فصل خیلی طولانی خواهد بود.”