مرجع خبری رئال مادرید : ادوین کنگو بازیکن اسبق رئال مادرید در مصاحبه با جوگونز در مورد فروش های تابستانی صحبت کرد.

وی اظهار داشت :” رئال مادرید در تابستان فروش های کمی خواهد داشت. فکر نمی کنم قرار باشد هر کسی مورد انتقاد باشد برود. آنهایی که هیچ کاری نکردند و زیدان آنها را نمی خواهد می رود که نهایتا سه، جهار نفر خواهند بود و بقیه تیم می مانند. وایخو، یورنته و دو نفر دیگر می روند. البته این نظر شخصی من است. بیل؟ تردیدهایی وجود دارد. رئال نیازی به پر کردن خزان هاش ندارد. نیاز به دو، سه بازیکن دارد.”